Over dementie

In onze Westerse samenleving is dementie een steeds vaker voorkomend verschijnsel. In Nederland bestaan een aantal stichtingen die expliciet rond dit thema zijn opgericht en die informatie en onderzoeksresultaten over dementie verspreiden.

Op de vraag wat dementie eigenlijk is geeft Stichting Alzheimer Nederland bijvoorbeeld het volgende antwoord:
“Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes.” (www.alzheimer-nederland.nl, 03-01-2018).De Nederlandse Hersenstichting geeft een vergelijkbare omschrijving:

“Dementie is de verzamelnaam voor verschillende hersenziektes waarbij de verstandelijke vermogens (bijvoorbeeld geheugen, taal) achteruitgaan. Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderdom, maar het is geen onvermijdelijk gevolg van ouderdom. De meeste 65-plussers functioneren verstandelijk gezien goed. Alleen zijn bepaalde cognitieve capaciteiten minder goed dan in de ‘jonge jaren’, wat een heel natuurlijk proces is.” (www.hersenstichting.nl, 03-01-2018).

Over de mate waarin dementie in Nederland voorkomt schrijft Stichting Alzheimer Nederland:
“Een op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie vrouwen krijgt tijdens haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie krijgen. In Nederland zijn ongeveer 12.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar (www.alzheimer-nederland.nl, 03-01-2018).

Op de website van de Hersenstichting wordt het onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aangehaald. Hierin wordt een aantal van 153.000 personen genoemd, met een vorm van dementie, die geregistreerd zijn bij de huisarts en/of bekend bij verpleegtehuizen (www.hersenstichting.nl, 03-01-2018).

Er worden verschillende vormen van dementie onderscheiden. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer (70%), een aandoening waarbij de cellen in bepaalde delen van de hersenen niet meer functioneren. Een tweede veel voorkomende vorm is vasculaire dementie. Deze wordt veroorzaakt door vernauwing c.q. afsluiting van bloedvaten in de hersenen. In meer dan 90% van de gevallen gaat het om deze twee vormen van dementie. Andere vormen zijn: Lewy Body-dementie, Parkinson-dementie en frontaalkwab-dementie. Vaak zijn deze verschillende vormen van dementie niet goed van elkaar te onderscheiden.

In dit boek wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze verschillende vormen. De hier beschreven inzichten en adviezen kunnen bij elke vorm van dementie van toepassing zijn.

De angst voor dementie is groot en breidt zich ook daadwerkelijk uit. In maatschappelijke discussies wordt er vaak van uitgegaan dat dementie vooral een ont-erend proces is dat de kern van de persoon aantast. Dit uitgangspunt leidt tot een toename van euthanasie verzoeken. Om die reden is het van belang dat er in deze tijd meer kennis vrijgegeven wordt over wat dementie betekent voor de ziel van de dementerende persoon. Dit boek gaat hierover. Er wordt gekeken naar niet-fysieke processen die zich achter de direct waarneembare verschijnselen afspelen.

Over dementie bestaat veel onbegrip en er ontbreekt ook nog veel kennis over de achterliggende oorzaken. In de medische wetenschap wordt dementie beschouwd als een aandoening die zijn oorzaak bijna altijd vindt in de achteruitgang van het brein.

In dit boek wordt er ook van uitgegaan dat dementie een fysieke oorzaak heeft. Echter, in de meeste gevallen is er ook sprake van een psychologische constellatie waarin de ontwikkeling van dementie een kans krijgt. Het uitgangspunt hier is dat dementie de mens wat te zeggen heeft. Dat het een zinvol proces kan zijn, mits op waarde geschat. Deze vernieuwende zienswijze kan hoop, moed en troost geven aan de betrokkene en zijn omgeving.

Dit boek gaat over de innerlijke gesteldheid van de mens met dementie, zijn belevenisveld en geestelijke ontwikkeling, alsmede over mogelijke psychologische oorzaken en verschijningsvormen van dementie. Ook komt aan de orde hoe omstanders met dit alles kunnen omgaan. Bij de mens met dementie is er sprake van het niet meer adequaat functioneren van bepaalde delen van de hersenen waardoor de eerdere mentale censuur verzwakt en/of verdwijnt. Dit biedt een kans om belevingen die onderontwikkeld of weggedrukt zijn gebleven ongecensureerd alsnog te beleven.

De opbouw van het boek is zodanig dat in de eerste hoofdstukken de spirituele inzichten ten aanzien van dementie aan de orde komen. Dit deel eindigt met een speciaal hoofdstuk over hoe (uitbreiding van) dementie te voorkomen. Het tweede gedeelte bestaat voor het grootste deel uit praktische adviezen. In het slothoofdstuk komt de relatie dementie en euthanasie aan de orde.

Voor mensen in de gezondheidszorg 

Er zijn vele mensen in de zorg die het al goed doen volgens de nieuwste reguliere inzichten. Ze behalen ook resultaten. Echter, hun werkwijze is vaak niet gericht op stimulering en ondersteuning van diepere innerlijke processen van de mensen met dementie onder hun hoede. Er zijn er die denken dat als ze nieuwe inzichten hierover toelaten dit ten koste gaat van hun huidige werkwijze.

Het tegendeel is echter waar.
Het zou veel bijdragen wanneer mensen dieper verstaan dat dementie een achterstand is in verwerking om gegronde redenen. Dingen waren ooit te ernstig of mensen waren te volbezet. Er was een moeilijke situatie waardoor er echt geen tijd voor verwerking was. Het kan ook zijn dat men is opgevoed met flinkheid, waardoor men niet wist dat ervaringen verwerkt moeten worden. Wanneer er ruimte komt voor het opheffen van de verwerkingsachterstand, kunnen ernstiger vormen van dementie voorkomen worden.

De inzichten beschreven in dit boek zijn van belang niet alleen voor mensen met dementie en hun omgeving, maar eveneens voor de maatschappij als geheel. Ook jongeren en mensen van middelbare leeftijd kunnen deze kennis gebruiken, niet alleen ten bate van hun eigen ouders of anderen met dementie, maar ook ten bate van henzelf. Wanneer het leven in een vroeg stadium geijkt wordt op verwerken van wat dagelijks op ons pad komt, is dit heilzaam voor de gezondheid en kan (uitbreiding van) dementie in veel gevallen worden voorkomen.

Vertel het door en deel dit boek!
We willen heel graag dat de hele wereld hoort, leest, praat, leert van dit boek en dat iedereen de oefeningen gaat doen. Nog belangrijker: baat heeft bij deze wijsheid. Dat is onze grote droom. Dus we hopen van harte dat u het boek deelt, met iedereen die er mogelijk baat bij heeft. Mogen we u daartoe oproepen? Hartelijk dank!

Help ons met ons werk
We zijn dolgelukkig dat we dit boek en de oefeningen gratis weg kunnen geven. We gaan onderzoek doen, mocht u daar aan mee willen doen, meldt u zich dan aan? Wilt u ons werk steunen, dan hopen wij dat u een (kleine) donatie doet. Dan kunnen wij nieuwe inspiraties naar de wereld brengen en zo ieders bewustzijn vergroten. Als ieder zijn eigen authentieke potentieel goed benut en zo waarachtig de wereld in trekt, dient dat de wereld zeker. Dank voor uw steun!

Share This